Farabi Değişim Programı: Başka Üniversiteleri Tanıma Fırsatı

(Yazan: Murat Kale “FARABİ Değişim Programı Başka Üniversiteleri Tanıma Fırsatı”, İstanbul Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 8, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yıl: 2012, s: 108-115)

Farabi Değişim Programı, öğrencilere merak ettikleri üniversiteleri tanıma ve yeni dostluklar kurma fırsatı sunuyor.

Farabi Değişim Programı, üniversi­te öğrencilerinin bir veya iki yarıyıl boyunca farklı bir yükseköğretim ku­rumunda eğitim görmelerine olanak tanıyor. Program, farklı üniversitelerin öğ­rencileri arasında bilgi alışverişi yapılma­sını ve öğrencilerin farklı üniversitelerin olanaklarından faydalanabilmelerini sağlı­yor. Mezun olduklarında öğrencilere Farabi Programı’ndan yararlandıklarına dair Katı­lım Belgesi de veriliyor.

Türkiye’nin Farabi Programı ile en çok öğrenci alan üniversitelerden biri olan İs­tanbul Üniversitesi’ne, 2009 yılından bu yana 265 öğrenci geldi. İstanbul Üniver­sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, programın öğrenciler ve üniversiteler açısından önemini, “Başka bir bölgede, şehirde, üniversitede geçirilecek bir veya iki yarıyıl, öğrenciye farklı bir ortam, kültür ve gelenekle tanışma imkânı sağlı­yor.” sözleriyle özetliyor. Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan programdan yararlanmayı düşünen öğrencilere şu mesajı veriyor: “Bir birey, kendi sahip olduğu koşullar dışındaki koşullara ilişkin bilgi edinmeli, farklı yaşam­ları ve yaşam tarzlarını öğrenmeli, farklı or­tamlarda da başarılı olabilmeli ve başarılı ka­labilmeli. Farabi Programı bu açıdan önemli bir olanak sunuyor, yeni bir ufuk açıyor. Ülkenin her köşesindeki öğrencilere Farabi Programı’na başvurmalarını öneririm.”

İstanbul Üniversitesi’ne başvurmak iste­yen gençlere kapılarının açık olduğunu ifa­de eden Prof. Dr. Kayacan’a göre İstanbul Üniversitesi’ni tercih etmenin öğrencilere en büyük katkıları şunlar: “Türkiye yükseköğretiminde çok önemli bir yer tutan İstan­bul Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ekolünü tanımak, alanlarında öne çıkmış hocaların­dan ders dinlemek başlı başına bir katkı. Bu­nun yanında, başka şehirden gelen öğrenci için İstanbul’da bir ya da iki yarıyıl bulun­mak ve bu şehrin temposuyla baş ederek gü­zelliklerini yaşamak, çok zenginleştirici bir deneyim olsa gerek. İstanbul Üniversitesi’ne gelen bir Farabi öğrencisinin, üniversitesine dönerken aynı kişi olmayacağına, kendisini farklı hissedeceğine eminim.”

Sorularımızı yanıtlayan İstanbul Üni­versitesi Farabi Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Aylin Aktükün de, öğrencilerin bu programdan nasıl yararlanabileceklerini anlattı.

Farabi Programı’ndan kimler yararlanabilir?

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler bu programdan yararla­ nabilmekteler. Ancak ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler programdan faydalana­mazlar. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyılda bu programdan yararlanamazlar. Programdan yararlanabilmek için 4 üzerinden 2 ve üzeri not ortalamasına sahip olunması gerekmek­tedir. Bu not ortalaması yüksek lisans öğren­cileri için 2,5’tir.

Öğrenciler bu programa nasıl başvurabilirler?

Öğrencilerin bu programa başvurabil­meleri için öncelikle kendi üniversiteleri ile gitmek istedikleri üniversiteler arasında değişim protokolünün imzalanmış olması, protokol imzalanmış ise başvurulacak bö­lümün değişim için kontenjan açmış olması gerekmektedir. Kontenjan açılmış ise öğren­ci gerekli başvuru formlarını doldurarak Fa­rabi ofisine başvurabilir. Öğrenciler bu bilgi ve formlara hem Farabi değişim programı­nın web sayfasından hem de okullarındaki Farabi koordinatörlüklerinden ulaşabilirler. Değerlendirmeler öğrencilerin not ortala­malarına göre yapılır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır, öğrenciler kon­tenjanlara yerleştirilirler. Örneğin bölüme 5 kişi alınacaksa yapılan not sıralamasında en yüksek puana sahip olan ilk 5 öğrenci prog­ramdan yararlanmaya hak kazanır. Gidilecek yükseköğretim kurumu yabancı dilde eğitim veriyorsa öğrenci not ortalamasının % 50’si ile yabancı dil puanının % 50’si baz alınır.

Öğrencilerin gittikleri üniversitede alacakları dersler nasıl belirlenir?

Programdan yararlanacağı kesinleşen öğ­rencinin, gideceği üniversiteden hangi ders­leri alacağı gitmeden belirlenir. Öğrenci­lerin gidecekleri üniversitedeki ders yükü, kayıtlı oldukları üniversitede aynı yarıyıldaki ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Öğrencilerin değişim programı kap­samında aldıkları dersler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının not döküm­lerinde (transkript) yazılı olarak belirtilir. Öğrenci, gittiği üniversitede aldığı derslerde başarılı olmazsa aynı dönemi kendi üniversi­tesinde tekrar eder.

Başvurular nereye ve ne zaman yapılır?

Programa katılmak isteyen öğrenciler başvurularını kayıtlı oldukları yükseköğre­tim kurumunun Farabi Kurum Koordinas­yon Ofis’ine yaparlar.

Yükseköğretim kurumları, yapmış olduk­ları Farabi Değişim Programı protokollerini kendi internet sayfalarında ilan eder, bu pro­tokollerle belirlenmiş kontenjan dâhilinde başvuru çağrısı yaparlar. Bu ilanlarda, başvu­ru koşulları, Farabi Değişim Programı öğre­nim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verilir.

Yükseköğretim kurumları her yarıyıl için bir başvuru ilanı yayımlar. Güz dönemi için 15 Mart, bahar dönemi için ise 15 Ekim tari­hinden önce ilan yapılır. Bir sonraki yarıyılın değişim işlemleri, ilanın yayınlamdığı yarıyıl bitmeden tamamlanır.

Her fakültede Farabi Kurum Koordinas­yon Ofisi ile irtibat içinde olan bir birim koordinatörü vardır. Birim koordinatörleri öğrencilerin ders denkliklerinin yapılması gibi konularda çalışmalara yardımcı olurlar.

Programdan yararlanan öğrencilere maddi destek veriliyor mu?

Burslu Farabi Değişim Programı öğ­rencisi olma hakkı kazananlara, 5102 sa­yılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’a göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı tutarında burs ödenir. Bu sene değişimden yararlanan öğrencilere aylık 360 TL ödenmektedir. Burs miktarının % 70’i aylıklar hâlinde öğrenciye ödenir. Geri kalan burs miktarı, katılım belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınarak verilir. Aynı şehirdeki bir üniversiteye başvuran öğrenci burssuz öğrenci statüsünde eğitim alır.

Farabi Programı’nda İstanbul Üniversitesi’nin yeri nedir?

İstanbul Üniversitesi olarak 67 üniver­siteyle protokol imzalamış durumdayız. Öğrenciler bu üniversitelerin tam listesini www.istanbul.edu.tr/uaik/farabi adresimize girerek öğrenebilirler.

Türkiye geneli açısından değerlendire­cek olursak İstanbul Üniversitesi en fazla tercih edilen üniversiteler arasındadır. Ge­len öğrencilerin, hem sahip olduğu tarih­sel miras hem de bilgi birikimi nedeniyle İstanbul Üniversitesi’ni tercih ettiklerini görüyoruz. En fazla tercih edilen fakül­telerimiz ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’dir. Gelen öğrencilerin durumunu anlamak için her yarıyıl sonun­da anket yapılmaktadır. Yapılan ankette “Farabi döneminizin genel değerlendirme­sini yapar mısınız?” sorusuna öğrencilerin % 45’i mükemmel, % 48’i iyi, % 7’si orta şeklinde cevap vermiştir.

DİLARA NUR CANSU

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi

“İnternette İstanbul Üniversitesi’nin web sitesine girdim. Orada Farabi kontenjanının açıldığı yazıyordu. Ailemle konuştum, her şey 10 gün içinde oldu. Hemen başvuru yaptım ama beklentim yoktu. Derslere girip çıkıyordum, gözüm hep buradan gelecek haberdeydi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin zor olduğunu biliyordum. Kazanınca bazı arkadaşlarım şaka olduğunu düşündüler. 2 dönem için geldim. Hukuk öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi’nde okuyabilmek ayrı bir güzellik. Hatta İstanbul Üniversitesi’ni temsilen Lahey’de yapılan Uluslararası Farazi Dava Yarışması’na katılacağım.”

BURAK YOMRALIOĞLU

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi

“İkinci sınıfta Farabi Programı’ndan yararlanarak Ankara’daki Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne gittim. Gelecekte devlet kademelerinde görev yapmayı düşündüğüm için Ankara’yı görmek, tanımak ve kentin yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmak istedim. Ankara’da yaşayıp yaşayamayacağımı test etmek istedim. Bu benim için önemli bir faktördü. Ankara’da iki dönem bulundum. Ankara’yı İstanbul’a göre daha yaşanabilir bir şehir olarak gördüm. Çok güzel dostluklar edindim, arkadaşlarımla hâlâ görüşüyorum.”

BATUHAN ŞAHİNYILMAZ

Çanakkale Üniversitesi İşletme Fakültesi

4. sınıf öğrencisi

“Daha önce Erasmus Programı’ndan yararlanmıştım. İnternette araştırma yaparken Farabi Programı hakkında bilgi sahibi oldum. Bir rüya gördüm ve o rüya beni çok etkiledi. En büyük hayalim İstanbul Üniversitesi’ne girmekti. Üniversiteye bu kapıdan girmeyi çok istedim. İdealist olmak gerektiğine inanıyorum, ben bunu başardım. Burada imkânlar çok geniş, dünyada yaşanan değişikliklerin anında takip edildiği, yakalandığı bir yer. Aldığım burs bana çok yardımcı oluyor. Birçok ihtiyacımı karşılayabiliyorum bu burs sayesinde.”

EMRAH ÇAM

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi

“İstanbul Üniversitesi’ne daha önce yatay geçişle gelmek istemiştim ancak alttan dersim olduğu için bu mümkün olmadı. Erasmus ve Farabi ile ilgili bir konferans düzenlenmişti. Bu konferans sayesinde Farabi Programı’ndan haberim oldu. Kendi üniversitemde ilk dönem zayıf olan derslerimi verip 3. sınıf sonunda başvurdum. Protokol imzalayan üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü de vardı. Bu, benim için sürpriz oldu çünkü buraya gelmek benim hayalimdi. Ailem İstanbul’da oturduğu için barınma sorunu yaşamadım. Burada okumak herkes gibi benim de hayalimdi. Şimdi diğer hayalimin peşindeyim; sinema sektöründe çalışmak istiyorum. Mersin Üniversitesi’ndeki diğer arkadaşlarıma da öncülük ettim diyebilirim. Onlar da Farabi Programı’na başvuracaklarını söylediler.”

FATMA GÜLBUDAK

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu

“Kamu Yönetimi mezunuyum. Programa başvurduğumda 3. sınıfı bitirmiştim ve bitirme tezimi yazıyordum. Tez danışmanım bana bu programdan bahsetti. İki dönem için başvurdum. Hem Uludağ Üniversitesi’nde hem de İstanbul Üniversitesi’nde Farabi Programı’ndan yararlanan ilk kişiyim. Bu da bana ayrı bir heyecan verdi. Burası köklü bir üniversite. Hocaların geçmişten gelen birikiminden yararlanmak istedim ve hocaların yetkinliği beni çok etkiledi. Arkadaşlarım ve hocalarım çok iyiydi; her konuda yol gösterdiler.”

14/06/2012
44624 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: +90 (212) 440 00 00
E-Mail: iubilgi@istanbul.edu.tr