Akademik Jüri Ücreti Ödemeleri

Bilindiği üzere; Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kararının 23 üncü maddesi aşağıdaki gibidir.

Akademik jüri ücreti

Madde 23- (1) 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar toplu sözleşme metninin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.”

Söz konusu karar doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca “Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmiş olup, ilgi kayıtlı yazımızla bilgilendirme yapılmıştır.

Harcama Birimlerimizde, uygulamada birlikteliği ve oluşan tereddütlerin giderilebilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

Anılan Usul ve Esaslar, 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle 01.01.2012 tarihinden itibaren;

2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücretinin Üniversitelerarası Kurul tarafından,

Aynı Kanunun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücretinin ise atama yapılan kadronun bulunduğu Harcama Biriminin, 01.1.5.00 Ek Çalışma Karşılıkları ekonomik kodundan ödenmesi,

Diğer taraftan, “Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez.” hükmü gereği de, öğretim üyesinin jüri üyeliği ücretinin ödenmesi için vereceği dilekçesine “2547 sayılı Kanunun 23, 24, 25 ve 26 ncı maddeleri kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısının bir yılda altıyı* geçmediği ve geçtiği takdirde ise fazla ödenen ücretin geri verileceği ” şeklinde ek bir beyanıda alınarak, alınan dilekçenin Harcama Birimince düzenlenen ödeme belgesine de eklenmesi, gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Sedat MURAT
Rektör Yardımcısı

*Jüri üyeliği sayısının, gönderilen dosya sayısı olmadığı görevlendirme sayısı olduğu dikkate alınmalıdır.

07/12/2012
2129 defa okundu
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: +90 (212) 440 00 00
E-Mail: iubilgi@istanbul.edu.tr